Chinese Music Instructors

Bowed String Instruments

Erhu (Bowed fiddle)
Nicole Li
Yun Song

Plucked String Instruments

Zheng (21-string zither)
Geling Jiang
Min Lin
Gloria Wong (Department Chair)

Qin (7-string zither)
Min Lin

Yangqin (hammered dulcimer)
Sharon Zhang

Lutes

Pipa (Pear-shaped lute)
QiuXia He
Gloria Wong (Department Chair)

Ruan (Round-bodied lute)
Geling Jiang
Zhimin Yu

Sanxian (Fretless 3-stringed lute)
Geling Jiang

Wind Instruments

Dizi / Xiao (Transverse / vertical flute)
Charlie Lui

Sheng (Mouth organ)

Karen Wong
Zhongxi Wu

Suona (Double-reeded horn)
Zhongxi Wu

Contents of this website are copyright © VSO school of music